Privacy verklaring

Privacy Policy


Carlisi bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. 

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Carlisi bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat: 

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Carlisi bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • Mario Carlisi
  Maaseikersteenweg 235, 3620 Lanaken
  info@carlisi.eu
  +32 (0)89 71 36 57
 •            

Wanneer verzamelen wij informatie?

Wij verzamelen enkel informatie wanneer u op onze website gegevens ingeeft of een contactformulier invult en verstuurt.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

 Uw persoonsgegevens worden door Carlisi bvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om uw informatie- of andere aanvragen via de website te kunnen antwoorden
 • Om u emails te sturen in verband met geplaatste bestellingen

 Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen (informatieverstrekking).

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij nooit aan derden.

 

Bewaartermijn

Carlisi bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hanteren geen SSL certificatie, geen malware scanning aangezien er op onze website geen transacties plaatsvinden. Wij gebruiken geen cookies.

Uw rechten omtrent uw gegevens


U hebt recht op inzageen kopievan de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvullingwanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist wordenwanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

 

 


Wij kiezen steeds voertuigen die er nog tiptop uitzien en die weinig kilometers op de teller hebben

Meer informatie